ร่วมขบคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านวารสารวิชาการ น้องใหม่ “สิทธิและสันติศึกษา” ฉบับแรกของไทย
และฉบับเดียวในเอเชีย ตีพิมพ์ใน 2 ภาษารับประชาคมอาเซียน