หน้าแรก คลังข้อมูล ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Designing for the future IV

พิมพ์ PDF

รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ Designing for the future IV

พิมพ์ PDF

โครงการ Designing for the future IV


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 – 30 ตุลาคม 2561


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2561

ประกาศผล:วันที่ 24 กันยายน2561

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในเชิงโครงสร้าง

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของผู้เข้าร่วม


ขอบเขตของการดำเนินโครงการ

โครงการ Designing for the future IV นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ประยุกต์ มาจากทฤษฎีการศึกษาของ เปาโล แฟร์ พัฒนามาเป็นกระบวนการที่มุ่งความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะของผู้เข้าอบรม โดยในขั้นต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปลี่ยนเจตคติจากกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเก่าที่เน้นท่องจำและอยู่ภายในระบบคิดแบบอำนาจนิยม เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ ในขั้นที่สอง ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงพัฒนาการของกระบวนการกลุ่ม สามารถเอื้ออำนวยการเรียนรู้ของกลุ่มโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างความรู้จากประสบการณ์ของกลุ่ม และการประยุกต์ใช้การไม่ใช้ความรุนแรงเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน และขั้นที่สาม ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และการวิเคราะห์ปัญหา ต้นทุนและพลังกลุ่ม รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงตลอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง จะพาผู้เรียนทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการตรวจสอบ ติดตาม จากข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อเผยให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการเรียนรู้ พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม มีชีวิตชีวา และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะไม่ทอดทิ้ง หรือผลักผู้ที่เห็นต่างให้ออกไป แต่จะรับฟังและดึงเข้ามาเป็นมวลชนในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งสันติวัฒนธรรมไปด้วยกัน โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ในตลอดช่วงของการดำเนินกิจกรรม โดยจะมีทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และกลุ่มย่อย โดยมีเนื้อหาการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

ในสถานการณ์ที่กลุ่มมีปัญหา ไม่สามารถหาทางออกหรือตัดสินใจร่วมกันได้ นอกจากความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันแล้ว มักเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรืออาจมีความระแวงและไม่ไว้วางใจกัน ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มักเชื่อว่า ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่นั้นแตกต่างจากปัญหาอื่นๆ และมีทางเลือกอันจำกัดยิ่งที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์ บางครั้งคนในกลุ่มอาจจะถึงขั้นรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างไร การใช้กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้คนที่อยู่ในปัญหาเรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างกันในประเด็นความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์และแตกต่างไปจากเดิม นั่นหมายความว่า กระบวนการกลุ่ม ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือยุติข้อพิพาท แต่เป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างวิธีการสิ่อสารในกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีจุดยืนและความต้องการที่หลากหลาย

กระบวนกร

ในสถานการณ์ความขัดแย้ง เมื่อถึงจุดที่คู่กรณีไม่อาจหาทางออกร่วมกันได้ เรามักนึกถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่สาม ในรูปของผู้ไกล่เกลี่ย คนกลาง กรรมการผู้ตัดสิน แต่ในบริบทความขัดแย้งที่มีผู้เกี่ยวข้องและจุดยืนหลากหลายนั้น บทบาทหนึ่งที่ฝ่ายที่สามซึ่งรวมทั้งคู่กรณีก็อาจทำหน้าที่นี้ได้ ก็คือการเป็นกระบวนกรหรือผู้อำนวยการพูดคุย (Facilitator) โดยนำทักษะด้านการจัดกระบวนการกลุ่ม มาสร้างความไว้วางใจและทำให้กลุ่มคน องค์กรหรือชุมชนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อตัดสินใจและหาทางออกให้กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม

การทำหน้าที่กระบวนกรที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการดำเนินการประชุม การสื่อสารและการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้กลุ่มสามารถทำงานหรือพูดคุยกันต่อไปได้อย่างราบรื่น ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร การเขียนฟลิปชาร์ต การแทรกแทรงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมที่ไม่เกื้อกูลต่อกลุ่ม ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของกลุ่ม

แนวคิดและวงจรการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

แนวคิดและวงจรการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม - บุคลิกและลักษณะของคนทำงานทางสังคม บุคลิกและลักษณะของคนในองค์กร ประเภทของนักเคลื่อนไหว

พลวัตรกลุ่ม / การอ่านกลุ่ม

กระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้กำหนดเนื้อหาของการทำงานในกลุ่มนั้น การเคลื่อนไหวต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของกลุ่มไม่ให้อยู่ในสถานะที่ตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่างผลต่อสภาวะของกลุ่ม ยิ่งเป็นการพูดคุยในเรื่องที่มีความขัดแย้งจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งความขัดแย้งเป็นระยะๆ อีกด้วย ในหัวข้อนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนทักษะการดูพลวัตของกลุ่ม / การอ่านกลุ่มรวมไปถึงอำนาจกับการทำงานกลุ่ม

เครื่องมือสำหรับการสะท้อนและกระบวนการตรวจสอบเพื่อการประเมินกลุ่ม (Reflection,  After Action Review - AAR , 4P , NVC Feedback, Exit Survey, SWOT, Mind mapping, Best Practice,etc.)

การถอยออกมาเพื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและประเมินอย่างซื่อตรงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการที่ผ่านมาของคนในกลุ่ม จะช่วยให้เราสะท้อนผลลัพท์ที่ออกมาจากหัวใจและจากเจตนาของเราเพื่อนำไปสู่การกระทำ ทั้งยังเป็นความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ของการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินและกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงการสะท้อนสำหรับการประเมินกลุ่ม เพื่อพิจารณาว่าเราจะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างไร และจะให้คุณค่ากับมิติทางจิตวิญญาณของกลุ่มได้อย่างไร

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมอย่างเป็นระบบ

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม (หรืออาจจะเป็นปัญหาในองค์กรหรือชมรมที่กำลังเผชิญอยู่) ผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเจาะไปจนถึงรากเหง้า ก่อนวางแผนงานหรือทำโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วม

การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) , พันธกิจ (Mission) , การวิเคราะห์ต้นทุนในการทำกิจกรรมทางสังคมและการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน-จังหวะก้าวของตัวเองหรือของกลุ่ม

การกำหนดวิสัยทัศน์ วางเป้าหมาย วิเคราะห์ต้นทุนในการทำกิจกรรมทางสังคม,การทำกิจกรรมชมรม กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน ออกแบบจังหวะก้าวที่จะพาเราไปสู่เป้าหมาย

สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง

ฝึกทักษะเรื่องการเรียนรู้ที่จะ “ฟัง” และ “วาง” ผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งความแตกต่างต่างในหลายๆมิติของชีวิต อีกทั้งการเคารพและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของซึ่งกันและกัน การใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ในการเตรียมประเด็นของตนเองที่จะสื่อสารให้เพื่อนได้เข้าใจอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและมีพลัง รวมถึงทักษะการซักถามในประเด็นที่เราสนใจด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่เคยผ่านการอบรม/ค่ายจากสถาบันฯ หรือนักศึกษาที่ทำงานเพื่อสังคม–เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคม จำนวน 25 - 30  คน

การรับสมัคร

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLTd4

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

แม่ดี-บุคลากรเด่น ปี 2561

พิมพ์ PDF
“สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก โดยทีมนักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

พิมพ์ PDF
รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDFดาวน์โหลด--->แบบฟอร์มใบสมัคร