Archive

งานประชุมวิชาการ Global Classroom ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) ภายใต้สถาบันสิทธิและมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ European Inter-University Centre for Human and Democratisation (EIUC) เครือข่าย Global Campus of Human Rights จัดประชุมวิชาการ Global Classroom ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี และการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นนอกเวนิซ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สถาบันสิทธิฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการสร้างกรอบการดำเนินงานที่ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยทั่วโลกด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษาระดับปริญญาโ ทในสาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ในทวีป ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและ เอชียแปซิฟิก

Global Classroom เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และอาจารย์จากภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยหัวข้อการประชุมปีนี้คือ Securitisation and impact on Human Rights and Democratisation: Human Security in a Time of Insecurity (การทำให้ประเด็นความมั่นคงกับผลกระทบต่ออสิทธิมนุษยชนและกระบวนการประชาธิปไตย: ความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคง) นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยยังมีอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงและผลกระทบต่อมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ

Global Classroom ได้รับเกียรติจากดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนประชาธิปไตยจากภูมิภาคอาเซียน เช่น Dr. Azmi Sharom (University of Malaya), Ms. Debbie Stothard, (ALTSEAN-Burma and FIDH) และเลขาธิการ EIUC ดร. Manfred Nowak เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิทธิมนุษยชน กับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆด้วย

นอกจากนั้นมีการลงพื้นที่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปพบหน่วยงาน NGOs ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมงที่มหาชัย และเยี่ยมชมองค์กรชุมชน (community organisation) ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดูแลให้คำปรึกษาครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และในวันสุดท้ายของงานประชุมได้มีการเสวนาสาธารณะ และแถลงข่าวสรุปผลการประชุม ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal /Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า ส่งมาที่ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครเรียน 2560”  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 4. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ ดังนี้

IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป หรือ

MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นได้ก่อนเปิดภาคการศึกษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

การรับสมัคร

 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่งใบสมัครไปที่  E-mail Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร  หรือ
 2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง สมัครเรียน  2560ไปที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   เลขที่ 999  หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา                                            จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร                                                      จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ                                                                           จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน                                                                                        จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  (ถ้ามี)                                                             จำนวน 1 ฉบับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113

ดาวน์โหลด>> ใบสมัคร


อบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ประจำปี 2560

พิมพ์ PDF
 1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท


ค่าลงทะเบียนการอบรม module ละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาวน์โหลดที่นี่>>ใบสมัครโครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

พิมพ์ PDF

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     วรัญญุตา         ยันอินทร์

2.       น.ส.     ชุติกาญจน์       กาญจนโกสุม

3.       น.ส.     ณัฐธิดา           เสนากูล

4.       น.ส.     จารุวรรณ        ยั่งยืน

5.       นาย     ชยานันท์         ปัญญาคง

6.       นาย     ภาณุวัฒน์        บุญเรือง

7.       น.ส.     ญาสุมินทร์       วิบูลย์ชาติ

8.       น.ส.     วิศัลลยา          เกื้อกูลความสุข

9.       น.ส.     พารวย            อภิรักษ์วนาลี

10      น.ส.     ทัศน์สนธิ์         คงแก้ว

11      นาย     กิตติภณ          ดิษฐบรรจง

12      นาย     ปราติหารย์       มีคุณ

13      นาย     อรรถวีร์          พรใจหาญ

14      น.ส.     รัชนีกร           จันทหาร

15      น.ส.     สุทธิดา           บุญมั่น

16      นาย     กานต์ชนก        บุญสันเทียะ

17      นาย     กิตติพงษ์          การภักดี

18      นาย     พงศธร            พุทธโคตร

19      นาย     อานนท์           กุมภันธ์

20      น.ส.     เจ๊ะฟารีซา        เจ๊ะสนิ

21      น.ส.     อาดีละห์          รักสุชล

22      น.ส.     นัศรุลลอฮ        สุมาลี

23      น.ส.     ฮาดียา            สันสบู่

24      น.ส.     อุษา              โรหิโตปการ

25      น.ส.     สุพัตรา           โชติมณี


รายชื่อสำรอง

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     จินดานุช         หวังใจ

2.       นาย     คชรักษ์           แก้วสุราช

3.       นาย     จักรกฤษ์          ฤทธิศร

4.       น.ส.     ซูไวบะห์          สาแม

5.       นาย     ยะห์ญา           วาเด็ง

6.       นาย     ภูดินันฐ์           เกาะน้ำใส

7.       น.ส.     ณัฐรัตน์           กันตา

8.       นาย     วัชรพงษ์          ปลงใจ

9.       น.ส.     ไผทมาส          พยนต์

10.      นาย     ศิริชัย             แสวงทรัพย์

11.      น.ส.     นันทนัช          ศรีผโลทัยกุล

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
โดยส่งที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน

พิมพ์ PDF

มีข้อถกเถียงกันมากว่าเด็กควรเรียนปรัชญาหรือไม่? จริงหรือที่การเรียนปรัชญาช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น แล้วปรัชญาสำคัญอย่างไร? สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Black Circle ขอเชิญร่วมเสวนา

"เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน"

วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/mMlcO0zls30nVJY73