Archive

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal /Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า ส่งมาที่ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครเรียน 2560”  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 4. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ ดังนี้

IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป หรือ

MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นได้ก่อนเปิดภาคการศึกษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

การรับสมัคร

 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่งใบสมัครไปที่  E-mail Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร  หรือ
 2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง สมัครเรียน  2560ไปที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   เลขที่ 999  หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา                                            จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร                                                      จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ                                                                           จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน                                                                                        จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  (ถ้ามี)                                                             จำนวน 1 ฉบับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113

ดาวน์โหลด>> ใบสมัคร


อบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ประจำปี 2560

พิมพ์ PDF
 1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท


ค่าลงทะเบียนการอบรม module ละ 2,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

พิมพ์ PDF

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     วรัญญุตา         ยันอินทร์

2.       น.ส.     ชุติกาญจน์       กาญจนโกสุม

3.       น.ส.     ณัฐธิดา           เสนากูล

4.       น.ส.     จารุวรรณ        ยั่งยืน

5.       นาย     ชยานันท์         ปัญญาคง

6.       นาย     ภาณุวัฒน์        บุญเรือง

7.       น.ส.     ญาสุมินทร์       วิบูลย์ชาติ

8.       น.ส.     วิศัลลยา          เกื้อกูลความสุข

9.       น.ส.     พารวย            อภิรักษ์วนาลี

10      น.ส.     ทัศน์สนธิ์         คงแก้ว

11      นาย     กิตติภณ          ดิษฐบรรจง

12      นาย     ปราติหารย์       มีคุณ

13      นาย     อรรถวีร์          พรใจหาญ

14      น.ส.     รัชนีกร           จันทหาร

15      น.ส.     สุทธิดา           บุญมั่น

16      นาย     กานต์ชนก        บุญสันเทียะ

17      นาย     กิตติพงษ์          การภักดี

18      นาย     พงศธร            พุทธโคตร

19      นาย     อานนท์           กุมภันธ์

20      น.ส.     เจ๊ะฟารีซา        เจ๊ะสนิ

21      น.ส.     อาดีละห์          รักสุชล

22      น.ส.     นัศรุลลอฮ        สุมาลี

23      น.ส.     ฮาดียา            สันสบู่

24      น.ส.     อุษา              โรหิโตปการ

25      น.ส.     สุพัตรา           โชติมณี


รายชื่อสำรอง

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     จินดานุช         หวังใจ

2.       นาย     คชรักษ์           แก้วสุราช

3.       นาย     จักรกฤษ์          ฤทธิศร

4.       น.ส.     ซูไวบะห์          สาแม

5.       นาย     ยะห์ญา           วาเด็ง

6.       นาย     ภูดินันฐ์           เกาะน้ำใส

7.       น.ส.     ณัฐรัตน์           กันตา

8.       นาย     วัชรพงษ์          ปลงใจ

9.       น.ส.     ไผทมาส          พยนต์

10.      นาย     ศิริชัย             แสวงทรัพย์

11.      น.ส.     นันทนัช          ศรีผโลทัยกุล

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
โดยส่งที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน

พิมพ์ PDF

มีข้อถกเถียงกันมากว่าเด็กควรเรียนปรัชญาหรือไม่? จริงหรือที่การเรียนปรัชญาช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น แล้วปรัชญาสำคัญอย่างไร? สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Black Circle ขอเชิญร่วมเสวนา

"เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน"

วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/mMlcO0zls30nVJY73

โครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

พิมพ์ PDF

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสันติวิธีและสิทธิมนุษยชน

2. เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย การเคารพในสิทธิและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

3. สร้างความตระหนักรู้ ถึงปัญหาทิ่เกิดขึ้นในสังคม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในสังคม และเพื่อให้เกิดการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้ถึงปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

4. สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มีการขยายแนวคิดสิทธิมนุษยชน และสันติวัฒนธรรมในสังคม เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา) หรือ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เชื่อว่า มนุษย์มีคุณค่า มีความเท่าเทียมกัน

3. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. สามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด ไม่เป็นผู้วิกลจริต

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ ผ่านการส่งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายของสถาบันฯ และให้ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครร่วมค่าย และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยส่งที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLT5 / เงื่อนไขการเข้าร่วม