พิมพ์ PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรปกติ)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal /Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะ จัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า ส่งมายัง :
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 73170
4. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

* สำหรับผู้สนใจหลักสูตรนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ