Home ARCHIVE Upcoming Activities

Upcoming Activities

Learning To Live Together (LLT)#6 Youth Camp

Print PDF


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2561 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล           วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลังประกาศผล - วันที่ 10 มิถุนายน 2560

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 24 ปี หรือ กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เชื่อในคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. เชื่อในการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม

4. พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยอมรับในความแตกต่าง

5. สามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด ไม่เป็นผู้วิกลจริต

2. เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วม

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถอยู่ค่ายได้ตลอด 8 วัน

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางได้เอง

3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 บาท

ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561

*หากไม่มีการโอนเงิน-ส่งหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLT6 

Training on Conflict Transformation 2017

Print PDF
Sorry, Content support THAI Version Only.

  1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท


ค่าลงทะเบียนการอบรม module ละ 2,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดที่นี่>> ใบสมัครโครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

Announced-Learning To Live Together (LLT)#5 Youth Camp

Print PDF


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     วรัญญุตา         ยันอินทร์

2.       น.ส.     ชุติกาญจน์       กาญจนโกสุม

3.       น.ส.     ณัฐธิดา           เสนากูล

4.       น.ส.     จารุวรรณ        ยั่งยืน

5.       นาย     ชยานันท์         ปัญญาคง

6.       นาย     ภาณุวัฒน์        บุญเรือง

7.       น.ส.     ญาสุมินทร์       วิบูลย์ชาติ

8.       น.ส.     วิศัลลยา          เกื้อกูลความสุข

9.       น.ส.     พารวย            อภิรักษ์วนาลี

10      น.ส.     ทัศน์สนธิ์         คงแก้ว

11      นาย     กิตติภณ          ดิษฐบรรจง

12      นาย     ปราติหารย์       มีคุณ

13      นาย     อรรถวีร์          พรใจหาญ

14      น.ส.     รัชนีกร           จันทหาร

15      น.ส.     สุทธิดา           บุญมั่น

16      นาย     กานต์ชนก        บุญสันเทียะ

17      นาย     กิตติพงษ์          การภักดี

18      นาย     พงศธร            พุทธโคตร

19      นาย     อานนท์           กุมภันธ์

20      น.ส.     เจ๊ะฟารีซา        เจ๊ะสนิ

21      น.ส.     อาดีละห์          รักสุชล

22      น.ส.     นัศรุลลอฮ        สุมาลี

23      น.ส.     ฮาดียา            สันสบู่

24      น.ส.     อุษา              โรหิโตปการ

25      น.ส.     สุพัตรา           โชติมณี


รายชื่อสำรอง

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT5)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านกรูด – ชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.       น.ส.     จินดานุช         หวังใจ

2.       นาย     คชรักษ์           แก้วสุราช

3.       นาย     จักรกฤษ์          ฤทธิศร

4.       น.ส.     ซูไวบะห์          สาแม

5.       นาย     ยะห์ญา           วาเด็ง

6.       นาย     ภูดินันฐ์           เกาะน้ำใส

7.       น.ส.     ณัฐรัตน์           กันตา

8.       นาย     วัชรพงษ์          ปลงใจ

9.       น.ส.     ไผทมาส          พยนต์

10.      นาย     ศิริชัย             แสวงทรัพย์

11.      น.ส.     นันทนัช          ศรีผโลทัยกุล

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
โดยส่งที่ E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน

Print PDF

Sorry, Content support THAI Version Only.

มีข้อถกเถียงกันมากว่าเด็กควรเรียนปรัชญาหรือไม่? จริงหรือที่การเรียนปรัชญาช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น แล้วปรัชญาสำคัญอย่างไร? สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Black Circle ขอเชิญร่วมเสวนา

"เด็กเรียน (ไม่) ได้ ผู้ใหญ่เรียน (ไม่) ดี : ปรัชญากับสังคมที่ไม่ฉงน"

วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/mMlcO0zls30nVJY73

Learning To Live Together (LLT)#5 Youth Camp

Print PDF

Sorry, Content support THAI Version Only.


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสันติวิธีและสิทธิมนุษยชน

2. เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย การเคารพในสิทธิและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

3. สร้างความตระหนักรู้ ถึงปัญหาทิ่เกิดขึ้นในสังคม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในสังคม และเพื่อให้เกิดการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้ถึงปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

4. สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มีการขยายแนวคิดสิทธิมนุษยชน และสันติวัฒนธรรมในสังคม เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา) หรือ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เชื่อว่า มนุษย์มีคุณค่า มีความเท่าเทียมกัน

3. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. สามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด ไม่เป็นผู้วิกลจริต

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ ผ่านการส่งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายของสถาบันฯ และให้ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครร่วมค่าย และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยส่งที่ E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLT5 / เงื่อนไขการเข้าร่วม