Home ARCHIVE Upcoming Activities Learning To Live Together (LLT)#6 Youth Camp

Learning To Live Together (LLT)#6 Youth Camp

Print PDF


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2561 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล           วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลังประกาศผล - วันที่ 10 มิถุนายน 2560

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 24 ปี หรือ กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เชื่อในคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. เชื่อในการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม

4. พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยอมรับในความแตกต่าง

5. สามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด ไม่เป็นผู้วิกลจริต

2. เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วม

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถอยู่ค่ายได้ตลอด 8 วัน

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางได้เอง

3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 บาท

ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561

*หากไม่มีการโอนเงิน-ส่งหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLT6